Verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden van « PHARMACHEZVOUS.BE »

 

1. De houder. Intellectuele eigendomsrechten.

a) de site www.pharmachezvous.be is een site benut (lopen) Door de officina Dominique Gilbert, tot 5140 sombreffe, chaussée de nivelle, 74, geregistreerd Onder n APB 952201 en ingeschreven op de BTW onder N° BE 860.831.151.

b) Alle rechten, titels (effecten) en de belangen van de website www. pharmachezvous.be behoren tot de officina Gilbert. Alle de logo’s van merken, software, structuren, grafische en iconographies, selectie inbegrepen, de regeling en de cooerdinatie van deze, zijn de gehele eigendom van de officina Gilbert en kunnen worden gekopieerd, doorberekend, gereproduceerd, gerectificeerde versie, gedistribueerd, gewijzigd, aangepast, verkocht, blootgesteld , haar dramatiek ontdaan  op nr. rekening of behandeling, zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke prejudiciele toestemming van de officina Gilbert.

c) Bezoekers van de site niet aankan of interfereren met de aanbiedingen of de transacties van andere bezoekers. Bezoekers gaat ermee akkoord geen software of handmatig proces te wijzigen, te distribueren, te reproduceren of anderszins webpagina’s of te kopiëren op te slaan of informatie te verzamelen over deze pagina’s te gebruiken, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de apotheek GILBERT.

 

2. Toepassingsomstandigheden.

Elke persoon die de site bezoekt www.pharmachezvous.be erkent met deze voorwaarden te lezen. Validatie van een bestelling houdt aanvaarding van termen van verkoop. Bij gebreke van een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst van het tegendeel, deze voorwaarden voorrang boven alle andere voorwaarden.

 

3. Objet. 

a) De site www.pharmachezvous.be is aan te bieden voor verkoop online producten meestal verkocht in apotheken, met uitzondering van de geneesmiddelen afgeleverd op voorschrift. Daarnaast zullen klanten die niet woonachtig zijn in België enkel worden toegestaan ​​om persoonlijke verzorging producten te bestellen, zoals de Belgische wet verbiedt de export van geneesmiddelen, waaronder drugs afgezien zonder voorschrift.

b) Bestellingen kunnen geplaatst worden alleen door volwassenen en juridisch in staat is, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de voogd of beheerder.

 

4. Inkoopproces.

a) Door het aansluiten van de site www.pharmachezvous.be, heeft de klant de mogelijkheid om een bestelling te plaatsen voor een of meer producten. Hij kiest in overleg met product details en vormt dan de winkelwagen. Wanneer de cliënt heeft zijn winkelwagentje voltooid, dan is het valideert en bevestigt de bestelling totaal.

b) De klant wordt vervolgens uitgenodigd te registreren en verstrekken van informatie en gegevens nodig, zodat de bestelling kan worden gehonoreerd. In geen geval zal de apotheek GILBERT niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de codering van de gegevens en de gevolgen die kunnen ontstaan ​​(te late levering, levering onmogelijk, product verstrijken,…).

c) De producten worden dan betaald door de wijze van betaling worden aangeboden door de site: OGONE, VISA, American Express, Mastercard, Dexia Direct Net, ING HOME PAY, KBC / CBC, overschrijving (de laatste legt een vertraging in de levering als gevolg van de in afwachting van bevestiging van de betaling).

d) Na ontvangst van de bestelling, de apotheek GILBERT bevestigt de aanvaarding door de klant van het door het sturen van een bericht naar de e-mail die hij heeft meegedeeld door het redden van zijn bestelling. De verkoop zal perfect zijn op het moment dat de apotheek GILBERT heeft de bevestiging van de bestelling verstuurd. De apotheek GILBERT uitvoeren van alle ten dienste staande middelen om positief te reageren op de opdracht. Indien niet op voorraad, zal de apotheek stuurt de klant GILBERT een e-mail naar hem vertellen het moment van aflevering of naar een ander product voor te stellen. De klant zal vrij om de bestelling te annuleren dit product, de volgorde van de andere winkelwagentje producten blijven volkomen geldig.

e) De apotheek GILBERT behoudt zich het recht te weigeren of de order te annuleren van een klant, vooral als het niet aan zijn betalingsverplichtingen van de bestelling of van een eerdere bestelling, of als het een misbruik van de bestelde producten of verboden. Het behoudt zich tevens het recht voor om toegang tot de website voor elke gebruiker ontzeggen op elk moment en zonder opgaaf van reden.

f) De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat geautomatiseerde registraties en af te drukken pagina’s van de site het bewijs van de inhoud en datum van de bestelling opwegen tegen. De cliënt wordt ook gevraagd om de bestelling pagina af te drukken om het bewijs van het te houden.

g) Indien de klant wenst te bestellen van een product dat niet wordt aangeboden op de site www.pharmachezvous.be, werd hij uitgenodigd om een mail te sturen naar het volgende adres dominique@pharmachezvous.be of een fax te sturen naar: 32 (0) 71/88.79.24.

h) Indien de klant wenst te ontvangen een factuur, zal het verzoek tijdens de registratie van de bestelling, met vermelding van volledige gegevens van de factuur.

 

5. Prijs – Betaling

a) De prijzen die worden vermeld op de site zijn exclusief transportkosten. Ze zijn logisch gevuld per eenheid product, in euro’s.

b) Alleen de prijs die is vermeld in de orderbevestiging is de prijs die is in effect tussen de partijen. Het omvat alle belastingen (inclusief BTW), handling kosten, verpakking en opslag van producten is ook inbegrepen.

c) De apotheek behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen op elk gewenst moment, maar de producten worden nog steeds afgeschreven op basis van de tarieven die golden op het moment van de registratie van de bestelling.

d) De prijs van het product wordt betaald door middel van betaling aangeboden op de site. In geval van weigering van het agentschap beveiligde bank betaling wordt de bestelling geannuleerd en de klant zullen worden aangemeld door elk geschikt middel.

 

6. Levering van producten.

a) De apotheek GILBERT zal het schip de producten naar het adres binnen de twee werkdagen vanaf de orderbevestiging en aanvaarding van de betaling van het agentschap dat verantwoordelijk voor de transactie .

b) De klant stemt ermee in om te betalen bij ontvangst van de goederen transportkosten en alle belastingen, heffingen, belastingen en andere heffingen in de zin van de levering van de bestelde producten. GILBERT apotheek is uitdrukkelijk door de opdrachtgever aan de controle op het transport, kan niet worden hoofdelijk aansprakelijk voor de bovenstaande heffingen of belastingen te betalen. De cliënt kan zich bewust zijn van de prijzen en levertijden op de site www.pharmachezvous.be.

c) De apotheek GILBERT is niet verantwoordelijk voor incidenten, waaronder de vertraging, die van invloed kunnen leveren.

d) Zodra de geadresseerde van de ontvangen goederen, moet hij de status lijn. Als producten beschadigd zijn of ontbreken, moet de klant kennis van de vervoerder en aan te geven op de vrachtbrief, dat hij zal zorgen voor een exemplaar aan te vragen. GILBERT apotheek aanvaardt geen claim die niet onmiddellijk gemeld aan de vervoerder.

e) De klant is uitgenodigd om de instructies en tips voor het gebruik van de bestelde producten te lezen.

f) Als het pakket niet is ontvangen na twee passages van de vervoerder, keerde hij terug naar het postkantoor en daarna naar de apotheek GILBERT die de klant in kennis te stellen van alle nuttige manier. Een aanvullende levering kan worden aangevraagd door de klant die de kosten dragen.

 

7. Samentrekkingstermijnen .

a) In overeenstemming met artikel 90 van de wet van 06 april 2010 betreffende de handelspraktijken, voorlichting en bescherming van de consument, de consument heeft het recht om de verkoper in kennis te stellen van de aankoop te annuleren, zonder boete en zonder opgave van reden, binnen 14 werkdagen vanaf de dag na de bevalling (es) Product (en). Dit herroepingsrecht kan worden uitgeoefend zonder boete en zonder opgave van redenen.

b) Deze intrekkingsfaculteit wordt uitsluitend aan de verbruikers, ofwel aan de natuurlijke of niet-natuurlijke personen geopend die de producten voor doeleinden verkrijgen of gebruiken die elk professioneel karakter uitsluiten. Zij zou niet dus door klanten uitgeoefend kunnen worden die de kunst uitoefenen om of door bedrijven te genezen.

c) De klant die gebruik van de intrekkingsfaculteit wil maken is verplicht om het product terug te sturen, in zijn stand en zijn verpakking van oorsprong, dat van alle eventuele toebehoren (zoals korte uiteenzettingen van gebruik en documentatie) op het volgende adres wordt vergezeld: Apotheek GILBERT, chaussée de Nivelles, 74  5140 Sombreffe. Deze verwijzing zal aan de kosten en onder de verantwoordelijkheid van de klant gebeuren die een uitwisseling zal kunnen verzoeken of de vergoeding van de producten. De waarschuwing: de verzonden geneesmiddelen voor menselijk gebruik kunnen niet hernomen worden, behalve in geval van gebrek.

d) De vergoeding vindt binnen een maand vanaf de ontvangst van de goederen door de apotheek GILBERT plaats.

 

8. Verantwoordelijkheid – Garantie.

a) De apotheek GILBERT neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de schade op die het gevolg zou zijn uit een foutief gebruik van de in de handel gebrachte producten.

b) Zij zal evenmin verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen van de producten zijn die het feit van de fabrikanten zouden zijn. De korte uiteenzettingen of de samenstellingen die op de plaats worden gepubliceerd, zijn het ter informatie. De inlichtingen die op de plaats worden verstrekt binden geenszins de apotheek GILBERT die niet voor een willekeurige fout, weglating of wijziging verantwoordelijk gehouden zou kunnen worden. Elke beschrijving of terminologie die in de aankondiging worden gevonden, kunnen in geen enkel geval als een garantie op de oprechtheid van bovenvermelde beschrijving geïnterpreteerd of de terminologie. De apotheek GILBERT geeft geen enkele garantie wat de beschikbaarheid of wat de werking van zijn website of zijn bestanddelen betreft betreft. De apotheek GILBERT garandeert in geen enkel geval dat de toegang tot zijn website zonder fouten, op onafgebroken wijze en zonder gebreken of zonder onafhankelijke buitenlandse storende elementen van zijn wil zal plaatsvinden.

c) De eventuele verantwoordelijkheid van de apotheek GILBERT wordt uitsluitend beperkt tot de waarde van het product dat in het geding wordt gebracht.

 

9. Aanpassing van deze voorwaarden.

De apotheek GILBERT behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden aan zijn bescheidenheid zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De veranderingen bekronen op alle eerder geregistreerde voorwaarden maar zijn niet terugwerkend. Door de website van de apotheek GILBERT te bezoeken na de registratie van de veranderingen van deze Voorwaarden, markeert de Gebruiker zijn inwilliging van de gewijzigde Voorwaarden, maar elk bezoek dat aan ze zal voorafgaat, gebonden zijn aan de Voorwaarden van toepassing op het moment van het gebruik.

 

10. Persoonlijke gegevens..

a) Alle persoonlijke gegevens die door de klant worden verstrekt, zijn bestemd voor het interne gebruik van de apotheek GILBERT. De apotheek GILBERT verbindt zich ertoe om de gegevens uitsluitend te gebruiken die absoluut noodzakelijk voor een optimale kwaliteit van dienst zijn. Deze gegevens kunnen aan de instanties meegedeeld worden die contractuellement aan de apotheek GILBERT zijn gebonden, die echter erop toe zal zien dat deze dezelfde verplichtingen van vertrouwelijkheid eerbiedigen. 

b) Elk moment kan de klant de afschaffing of de wijziging van zijn persoonlijke gegevens verzoeken. Aanvullende inlichtingen betreffende de bescherming van het privé-leven in de gecomputeriseerde behandelingen en over Internet kunnen op de plaats < http://privacy.fgov.be/sommaire.htm > of bij de Commissie van de Bescherming van het Privé-leven, Federale Openbare Dienst Rechtvaardigheid, Boulevard de Waterloo, 115,1000 Brussel verkregen zijn.

c) Als de Gebruiker geen berichten meer van de apotheek GILBERT wil ontvangen, kan hij de aanvraag ervan per post of via e-mail doen. 

Manage consent
11. Geschil – Rechtspraak – Wetgeving van toepassing.

Elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtspraak van het arrondissement van Namen, aangezien het Belgische recht uitsluitend van toepassing is.